WYBIERZ SALON:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Laser DeLux

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin świadczenia usług, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług w salonach prowadzonych na terenie Polski przez następujące podmioty gospodarcze, zwane dalej „Salonami Laser DeLux"


 

LASER DELUX Aleksander Zatke z oddziałami w Łodzi, Szczecinie, Kielcach i Warszawie Żoliborz

ul. Piotrkowska, nr 224/226, 90-360 Łódź,

NIP: 7272305355,

 

EVE Ewelina Majchrzak

ul.1 Maja 6/5, 09-402 Płock,

NIP: 77525887321,

 

LASER DELUX Agnieszka Albingier

ul. Wczasowa 5, 91-615 Łódź,

NIP: 7251253653,

 

LASER Katarzyna Marciniak

ul. Lubicka 37/17, 87-100 Toruń,

NIP: 7281875773,

 

LASER Kinga Jędrasik

ul. Dietla 73/1, 31-050 Kraków,

NIP: 7272699992

 

LASER Małgorzata Jędrasik

ul. Kołłątaja 8/1, 50-003 Wrocław,

NIP: 7271463359,

 

SZÓSTY ZMYSŁ Lasota Ewa

ul. Francuska 2, 40-015 Katowice,

NIP: 7261718177,

 

LILLY Agnieszka Kołaczyńska

ul. Widok 16, 00-023 Warszawa,

NIP: 9481668844,

 

MA-DESIGN Aleksandra Muras

ul. Wegi 25B/5, 80-299 Gdańsk,

NIP: 7251813218,

 

PROCLINIC Michał Rygiel

ul. Szklarska 28/28, 54-138 Wrocław,

NIP: 8942532103,

 

ASL Beauty Anna Szymańczyk

ul. Wieniawska 6/11, 20-071 Lublin,

NIP: 7962776173,

 

Beauty Lux Karina Kończyńska

ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz,

NIP: 6182023931,

 

LASERMED ANNA FILIŃSKA TOKARCZYK 

ul. Polna 32 46-070 Dziekaństwo, Opolskie
NIP: 9910031031 

1.2. Szczegółowy wykaz Salonów Laser DeLux, prowadzonych przez przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 1.1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.3. Klienci Salonów Laser DeLux zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem skorzystania z Usług. Regulamin został podany do publicznej wiadomości w każdym z Salonów, a także na stronie internetowej pod adresem: www. laserdelux.pl/regulamin-sprzedazy-laser-delux.

 2. Definicje

2.1.  Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Regulamin

niniejszy regulamin świadczenia usług Laser DeLux

Salon Laser DeLux lub Salon

każdy z salonów prowadzonych przez przedsiębiorców o których mowa w punkcie 1.1 Regulaminu, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu

Usługi

usługi świadczone w Salonach w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców o których mowa w punkcie 1.1 Regulaminu, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu

Zabieg

wykonywana u Klienta, w ramach Usług świadczonych przez Salon, czynność kosmetyczna pielęgnacji ciała

Pracownik

osoba świadcząca Usługę w imieniu i na rachunek Salonu

Klient

osoba fizyczna korzystająca z Usług Salonów Laser DeLux3.Zabiegi

3.1.  Salon może uzależnić wykonanie Zabiegu u Klienta od uprzedniego przeprowadzenia wywiadu z Klientem. Przedmiotem wywiadu jest ustalenie bądź wykluczenie istnienia przeciwwskazań do odbycia Zabiegu, a także określenie czy wykonanie Zabiegu nie stwarza ryzyka wystąpienia skutków ubocznych. W oparciu o dane z przeprowadzonego wywiadu Pracownik ustala także zalecenia okołozabiegowe.

3.2.  W ramach wywiadu ustnego, jak również w treści wypełnianych przez Klienta, bądź z jego udziałem kart wywiadu medycznego, kart zabiegowych itp., Klient zobowiązany jest do udzielenia Pracownikowi prawdziwych informacji, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Salon nie ponosi odpowiedzialności za następstwa Zabiegu, w tym skutki uboczne, wynikające wyłącznie ze świadomego podania przez Klienta nieprawdziwych informacji.

3.3. W wypadku wykonywania u Klienta cyklu Zabiegów w odstępach czasowych, przed przystąpieniem do kolejnego Zabiegu, Klient zobowiązany jest poinformować Pracownika o zaistniałych od czasu wywiadu, zmianach w zakresie informacji podanych w trakcie wywiadu. 

3.4. Salon może uzależnić wykonanie Zabiegu u Klienta od poddania się Klienta tzw. próbie. Próba zabiegu polega na wykonaniu u Klienta czynności kosmetycznej na niewielkim fragmencie ciała w celu oceny reakcji Klienta na Zabieg, w tym ryzyka wystąpienia skutków ubocznych lub powikłań okołozabiegowych.

3.5. Salon ma prawo odmówić wykonania Zabiegu w wypadku:

3.5.1.   odmowy udzielenia przez Klienta informacji, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej, a także

3.5.2.  gdy z okoliczności jednoznacznie wynika, że podawane przez Klienta informacje, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej są nieprawdziwe, bądź

3.5.3. w razie innych wątpliwości Pracownika co do możliwości bezpiecznego wykonania Zabiegu u Klienta

3.6.  W trakcie wykonywania zabiegu Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracownika wykonującego Zabieg o pogorszeniu samopoczucia, wystąpieniu nadmiernych dolegliwości bólowych, bądź innych niepokojących objawów.

3.7 Pracownik ma obowiązek udzielić Klientowi wszelkich informacji na temat wykonywanego Zabiegu, w tym poinformować o ryzykach wynikających z jego przeprowadzenia, w tym możliwych skutkach ubocznych i przeciwwskazaniach. Klient ma prawo do informacji o sposobie wykonania Zabiegu, w tym o parametrach przy których Zabieg jest wykonywany.

4. Sprzedaż Usług

4.1. Informacje na temat Usług sprzedawanych w Salonach Laser DeLux oraz informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują się w Salonach oraz na stronie internetowej www.laserdelux.pl. Sprzedaż Usług dokonywana jest w sposób bezpośredni, w Salonach Laser DeLux.

4.2 Usługi sprzedawane są w postaci pojedynczych Zabiegów, pakietów Zabiegów, bądź w formie kart podarunkowych obejmujących pojedyncze Zabiegi, bądź pakiety Zabiegów.

4.3 Usługi zakupione w salonach Laser DeLux Klient może wykorzystać w ciągu 2 lat od daty zakupu. Jednak po dokonaniu płatności za Usługę, Klient w ciągu 3 miesięcy powinien umówić się na pierwszy termin realizacji Usługi (termin Zabiegu). Klient może to zrobić telefonicznie, bezpośrednio u obsługi salonu, za pomocą środków internetowych  - LiveChat, media społecznościowe, mail, system rezerwacji Moment.pl. 

4.3 Usługi mogą być sprzedawane w ramach ograniczonych czasowo ofert promocyjnych. W wypadku wprowadzenia ofert promocyjnych, szczegółowe warunki promocji podane są na stronie internetowej www.laserdelux.pl oraz dostępne w Salonach Laser DeLux. Dla Usług sprzedawanych na warunkach promocyjnych terminy, o których mowa w niniejszym punkcie 4.4 Regulaminu, mogą zostać określone odmiennie.

4.4 Usługi mogą być sprzedawane w ramach ograniczonych czasowo ofert promocyjnych W wypadku wprowadzenia ofert promocyjnych, szczegółowe warunki promocji podane są na stronie internetowej www.laserdelux.pl oraz dostępne w Salonach Laser DeLux. Dla Usług sprzedawanych na warunkach promocyjnych terminy, o których mowa w niniejszym punkcie 4.4 Regulaminu, mogą zostać określone odmiennie.

5. Płatności

5.1.  Płatności za Usługi mogą być dokonywane za pomocą gotówki, karty płatniczej, karty kredytowej, karty podarunkowej lub za pomocą przelewu internetowego. W wybranych Salonach możliwa jest płatność w systemach ratalnych. Ceny Usług są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).

5.2.  Do każdej zakupionej Usługi  nabywca otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT. W celu uzyskania faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę Salonu podczas dokonywania płatności.

6. Zwroty

6.1. W terminie 14 dni od daty zakupu Klient ma prawo, bez podania przyczyny zrezygnować z niewykorzystanej Usługi. W przypadku pakietu Zabiegów oznacza to niewykorzystanie żadnego z Zabiegów ujętych w pakiecie.

6.2. W celu dokonania zwrotu Klient musi posiadać dowód zakupu Usługi (paragon fiskalny, faktura VAT).

6.3. W wypadku o którym mowa w punkcie 6.1 zwrot ceny Usługi następuje wyłącznie na kartę podarunkową Laser DeLux.

6.4. Postanowienia niniejszego punktu 6 Regulaminu nie uchybiają przepisom o odpowiedzialności Salonów Laser DeLux za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

7. Odpowiedzialność Salonów Laser DeLux

7.1. Z zastrzeżeniem punktu 3.2 Regulaminu, Salony Laser DeLux ponoszą odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegów.

7.2.  W celu uniknięcia wątpliwości Salony Laser DeLux zastrzegają, że nienależytego wykonania Usługi nie stanowi nieosiągnięcie efektu Zabiegu oczekiwanego subiektywnie przez Klienta, o ile Zabieg został przeprowadzony w sposób zgodny z zasadami sztuki i zachowaniem szczególnej staranności profesjonalisty.

7.3. W wypadku wystąpienia niepożądanych następstw Zabiegu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Salonem Laser DeLux, w którym Zabieg był wykonywany, celem umożliwienia oceny skutków Zabiegu i przyczyn powstałych następstw oraz ustalenia sposobu dalszego postępowania.

7.4. Reklamacje dotyczące wykonanych zabiegów mogą być zgłaszane ustnie, bądź pisemnie do Salonu Laser DeLux, który wykonywał Zabieg. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Salonów Laser DeLux można kierować na adres e-mail: marketing@laserdelux.pl

8.2. Salony Laser DeLux zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia będą wiążące od chwili ich opublikowania w Salonach Laser DeLux i n na stronie internetowej www.laserdelux.pl.

8.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 – tekst jednolity).

8.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.05. 2020 r.

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu świadczenia usług Laser DeLux

 

Przedsiębiorca

Dane adresowe

Dane Salonów

LASER DELUX Aleksander Zatke

ul. Piotrkowska, nr 224/226, 90-360 Łódź,

NIP: 7272305355,

Warszawa ul. Czaki 2, Łódź, Piotrkowska 224/226, Kielce ul. Wesoła 13/15, Szczecin, al. Wojska Polskiego 36, Białystok ul. Nowy Świat 3 lok 9,

EVE Ewelina Majchrzak

ul.1 Maja 6/5, 09-402 Płock,

NIP: 77525887321,

Laser DeLux
ul.1 Maja 6/5, 09-402 Płock

 

LASER DELUX Agnieszka Albingier

ul. Wczasowa 5, 91-615 Łódź,

NIP: 7251253653,

Laser DeLux Bielsko-Biała
ul. Szkolna 2 
43-300 Bielsko-Biała

LASER Katarzyna Marciniak

ul. Lubicka 37/17, 87-100 Toruń,

NIP: 7281875773,

Laser DeLux Toruń
ul. Lubicka 37/17, 87-100 Toruń

Laser DeLux Bydgoszcz
ul. Mieczysława Karłowicza 22 lok. 42
85-092 Bydgoszcz 

LASER Kinga Jędrasik

ul. Dietla 73/1, 31-050 Kraków,

NIP: 7272699992

 Laser DeLux Kraków ul. Dietla 73/1
31-050 Kraków

LASER Małgorzata Jędrasik

ul. Kołłątaja 8/1, 50-003 Wrocław,

NIP: 7271463359,

Laser DeLux Wrocław
ul. Kołłątaja 8/1, 50-003 Wrocław,

SZÓSTY ZMYSŁ Lasota Ewa

ul. Francuska 2, 40-015 Katowice,

NIP: 7261718177,

Laser DeLux Katowice,
ul. Francuska 2, 40-015 Katowice,

LILLY Agnieszka Kołaczyńska

ul. Widok 16, 00-023 Warszawa,

NIP: 9481668844,

 

Laser DeLux ul. Egejska 17 unit 5
02-764 Warszawa

Laser DeLux ul. Widok 16
00-023 Warszawa

MA-DESIGN Aleksandra Muras

ul. Wegi 25B/5, 80-299 Gdańsk,

NIP: 7251813218,

Laser DeLux Gdańsk, ul. Grunwaldzka 41, 80-243 Gdańsk

Laser DeLux Gdynia, ul. Antoniego Abrahama 74, 81-393 Gdynia

PROCLINIC Michał Rygiel

ul. Szklarska 28/28, 54-138 Wrocław,

NIP: 8942532103,

Laser DeLux Opole, ul. Reymonta 1846-020 Opole

ASL Beauty Anna Szymańczyk

ul. Wieniawska 6/11, 20-071 Lublin,

NIP: 7962776173,

 Laser DeLux Lublin, ul. Wieniawska 6/11, 20-071

Beauty Lux Karina Kończyńska

 

 

LASERMED ANNA FILIŃSKA TOKARCZYK 

ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz,

NIP: 6182023931,

 

 

 

 

 

ul. Polna 32 46-070 Dziekaństwo,
Opolskie

 Laser DeLux Poznań 

ul. Zwierzyniecka 32/35
60-814 Poznań

Laser DeLux Kalisz
ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz 

 

 

 Laser DeLux Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 15, 42-202 Częstochowa