WYBIERZ SALON:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł na realizację projektu pn. „Dywersyfikacja działalności LASER KATARZYNA MARCINIAK poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej i procesowej” zapraszamy do zapoznania się z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wróć