WYBIERZ SALON:

Zapytanie ofertowe RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16

Poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł na realizację projektu pn. „Dywersyfikacja działalności LASER KATARZYNA MARCINIAK poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej i procesowej” zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Wróć